Aldendriel 38

5653 PK Eindhoven

040 - 25 21 905

Tijdens schooltijden

Wij willen samen werken aan een uitdagend en breed fundament; uitgaand van ieders talent.
Een school waar je kunt zijn wie je bent.

Waar wij als school voor staan

KINDGERICHT

Kindgericht onderwijs op basisschool de Springplank betekent dat we leerlingen vanuit nieuwsgierigheid in een prikkelende speel-/leeromgeving laten onderzoeken en ontwerpen. In de groep is voor ieder kind op zijn/haar niveau uitdaging te vinden en het onderwijs sluit aan bij de behoefte van ieder kind. Met als doel dat de kinderen op verschillende manieren vaardigheden ontwikkelen en talenten ontdekken. 

Bovenstaand doel streven we na door ons te omringen met activerende en betrokken leerkrachten. Zij stimuleren kinderen om van, door en met elkaar te leren. 

Om aan te kunnen sluiten bij de onderwijsbehoeftes van de groep varieert de rol van de leerkracht. De leerkracht observeert wat er nodig is voor de groep en past zijn rol hierop aan. Denk hierbij aan een begeleidende rol, een leidende rol of een dienende rol. 

De start van de dag is altijd in de vaste groep. Onderwijsactiviteiten vinden plaats in zowel vaste groepen als groep overstijgend. Op deze wijze willen we als leerkracht gebruik maken van elkaars expertise en kunnen we soms ook effectiever insteken op niveauverschillen waardoor het aanbod zinvoller is.  Daarnaast vinden wij het belangrijk dat we zorgen voor een balans in instructies. Door observaties ondervinden we welke kinderen instructie behoeven en welke kinderen direct door kunnen. Klassikale instructies geven we bijvoorbeeld bij het aanleren van een nieuwe strategie/doel. Flexibele instructies worden gegeven op momenten dat we al gezien hebben dat we sommige kinderen (sneller) los kunnen laten om te beginnen aan de verwerking. 

DE LEERKRACHT
&
HET ONDERWIJS

EIGENAARSCHAP
&
ZICHT OP
ONTWIKKELING

We vinden het belangrijk dat leerlingen zich bewust zijn van zijn/haar verantwoordelijkheid voor zijn/haar leren en ontwikkeling. Door zingeving te geven aan het onderwijs hopen we te creëren dat kinderen betrokken en actief deelnemen aan leeractiviteiten. Zingeving van het onderwijs kan zijn dat de leerkracht duidelijk het doel benoemt en het doel aan laat sluiten bij de belevingswereld van de kinderen. De bovenbouwleerlingen laten we, naast de doelen die er al zijn, ook (leer)doelen formuleren waar zij aan willen werken. 

Leerkrachten houden zicht op de ontwikkeling van de kinderen door gebruik te maken van observaties en toetsen(analyses) om vervolgens met ouders en/of leerlingen te communiceren over hun ontwikkeling. Een streefdoel voor de komende twee jaar is om leerlingen hier meer in te betrekken omdat het over hun ontwikkeling gaat. We willen samen met de ouders en de leerling inzicht creëren in wat leerlingen kunnen en wat ze nog kunnen leren